Država podeljuje subvencije do katerih so upravičeni vsi lastniki gozdov, združenja lastnikov gozdov in zakupniki zasebnih gozdov. V nekaterih primerih so do subvencije upravičene tudi občine. Gre za financiranje in sofinanciranje vlaganja v gozdove.

 

ZAKAJ?

Država je prepoznala splošno koristnost gozdov za gospodarstvo, okolje in življenje ljudi in zato podeljuje subvencije za vlaganje v gozdove.

 

KAJ FINANCIRA IN SOFINANCIRA?

Država krije stroške gojitvenih del, varstvenih del in del, s katerimi vzdržuje življensko okolje gozdnih živali.

Sofinancira pa se vlaganje v izboljšanje pogojev za pridobivanje in trženje gozdnih proizvodov in vzdrževanje gozdnih cest.

 

ZA KATERA DELA IN KAKO LAHKO DOBIJO LASTNIKI GOZDOV SUBVENCIJO?

Za tista dela, ki jih določa Zakon o gozdovih in predvideva gozdnogojitveni načrt. Zavod za gozdove izdela načrt v začetku vsakega leta, program vlaganj v gozdove, ki je tudi pogoj za dodelitev subvencij.

Zato je pomembno, da lastnik gozda pri pripravi načrta za pridobitev subvencije sodeluje z revirnim gozdarjem.

Lastniki gozda naj se obrnejo na revirnega gozdarja v zadnji četrtini leta in mu posredujejo predloge za izvedbo del. Gozdar bo upravičene predloge vključil v letni program vlaganj v gozdove za prihodnje leto. To pa je tudi podlaga za izdajo odločb.  Ker pa proračunska sredstva ne zadoščajo za izvedbo celotnega programa se subvencionirajo dela prednostno,

KJE ZAČETI?

Pred samim začetkom del mora Zavod za gozdove lastniku izdati odločbo, ki je osnova za izplačilo subvencije. V odločbi je določena vrsta dela, način dela, obseg dela in rok do kdaj morajo biti dela opravljena.

Po končanem delu, lastnik obvesti revirnega gozdarja, ki pa preveri če je bilo opravljeno delo kakovostno in če je bilo v skladu z odločbo. Če je vse obkljukano opravi prevzem del in na osnovi tega izračuna znesek subvencije.

Lastnik gozda pa potem prejme nakazilo ko zavod za gozdove iz proračuna prejme sredstva.

Država delno financira

  • varstvena dela, gojitvena dela in dela za vzdrževanje življenskega okolja prostoživečih živali
  • kadar povzročitelj poškodovanosti ni znan, financira sanacijo gozda
  • obnovo gozdov na pogoroščih in naravnih ujman
  • obnovo gozda po poškodbah, ki so jih povzročile bolezni in živali
  • vzdrževanje gozdnih cest
  • pripravo gozdnih vlak in cest, ki so nujno potrebne za izvedbo obnove poškodovanega gozda

 

V celoti se pa financira naslednje:

  • materiale za izvedbo varstvenih in gozdnogojitvenih del
  • sadike in semena za obnovo gozda
  • nakup, izdelavo in polaganje lovnih nastav in pasti za podlubnike
  • v požarno ogroženih gozdovih pa financira tudi izvedbo protipožarnih ukrepov

 


Janez Erčulj
Janez Erčulj

Naše podjetje se zavzema za varno in urejeno okolje. V vašo družbo želimo vnesti val zelenja, prijetnega in sproščenega bivanja. Verjamemo, da naša učinkovitost in kvaliteta dela lahko to doprineseta.